Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących mowy nienawiści w sieci

Data publikacji: 14.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących mowy nienawiści w sieci pn. ”Online Hate Speech”. Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Madryt), w dniach 4 – 7 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze policji, zaangażowani w zwalczanie przestępstw z nienawiści, zwłaszcza w kontekście prewencji, prowadzenia dochodzeń śledczych, a także wsparciu osób poszkodowanych tym procederem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Prewencji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Głównego Sztabu Policji KGP, Szkół Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 29 marca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BP KGP, BK KGP, GSP KGP oraz Szkół Policji/WSPol w Szczytnie nie będą uwzględniane.