Szkolenie CEPOLu - Cybercrime – advanced Windows file system forensics

Data publikacji: 29.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości dotyczącej zawansowanych ekspertyz plików systemowych Windowsa – „Cybercrime – advanced Windows file system forensics”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 1 – 4 kwietnia 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zaawansowanej informatyki śledczej, w zakresie nadzorowania analiz kryminalistycznych i przygotowywania ekspertyz sądowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.