Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej trudniącej się nielegalną imigracją

Data publikacji: 28.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej trudniącej się nielegalną imigracją – „Combating facilitation of illegal immigration”. Szkolenie odbędzie się we Francji (Paryż) w dniach 8 – 12 kwietnia 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za zwalczanie zorganizowanej przestępczości oraz sieci powiązań w zakresie nielegalnej migracji. Celem przedsięwzięcia będzie wymiana wspólnych doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych międzynarodowych technik zwalczania tego procederu zwłaszcza w obszarze UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.