Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów

Data publikacji: 15.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów – „False identity documents – crime facilitator”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 2 - 5 kwietnia 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (funkcjonariusze organów ściągania, m. in. Policji, Straży Granicznej oraz prokuratorzy) w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów oraz zwalczania przestępczości związanej z tym procederem. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów przedstawicieli. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.