Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 08.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości – „Cybercrime Threats and Trends”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 19-22 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci/śledczy w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości, zwłaszcza w kontekście wypracowywania technik reagowania na obecne oraz nowe zagrożenia. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.