Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego

Data publikacji: 08.01.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego – „Open source intelligence (OSINT) and IT solutions”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 4 – 8 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze (śledztwa/dochodzenia) oraz realizujący zadania w ramach wywiadu i analizy kryminalnej w tym zakresie. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. poszerzenie wiedzy, w tym praktycznych jej aspektów, technicznych możliwości wykorzystania otwartych źródeł w prowadzeniu wywiadu, a także informacji dostępnych w internecie dla późniejszych działań. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.