Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępczości przeciw środowisku

Zamieszczony Data publikacji 20.02.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępczości przeciw środowisku – „Environmental Crime”. Szkolenie odbędzie się
we Francji (Paryż) w dniach 23-27 kwietnia 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za zwalczanie transgranicznej przestępczości przeciw środowisku, zwłaszcza poprzez wymianę informacji, prowadzone dochodzenia finansowe oraz śledztwa w sieci. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 lutego 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj