Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie prawa własności intelektualnej

Data publikacji: 06.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie prawa własności intelektualnej – „Intellectual Property Rights and Counterfeiting”. Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Alicante) w dniach 11 - 15 września 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci:  funkcjonariusze organów egzekwowania prawa, prokuratorzy, osoby zajmujące się sprawami/prowadzący śledztwa związane z fałszerstwami własności intelektualnej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 3 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura  Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

(BMWP KGP)