Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie prowadzenia kontroli jakości i zabezpieczenia miejsca zbrodni w ramach prowadzonych postępowań

Data publikacji: 12.06.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie prowadzenia kontroli jakości i zabezpieczenia miejsca zbrodni w ramach prowadzonych postępowań (przy współpracy z Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych - ENFSI), pn. – „Quality control and assurance of the crime scene investigation/examination”. Szkolenie odbędzie się w Estonii (Tallin), w dniach 5 - 8 września 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci prowadzący postępowania w ramach zabezpieczania miejsca przestępstwa, technicy kryminalistyczni, jak również przedstawiciele instytucji sądowych oraz laboratoriów kryminalistycznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 30 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CLKP, CBŚP oraz WSPol nie będą uwzględniane.