Szkolenie CEPOLu “Explosive, security, equipment standards in rail and metro transport”

Data publikacji: 05.06.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie ochrony oraz zabezpieczenia obiektów infrastruktury takich, jak kolej i metro, zwłaszcza w kontekście wykrywania ładunków wybuchowych, pn. „Explosive, security, equipment standards in rail and metro transport”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 28 – 31 sierpnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowanie prawa odpowiedzialni za nadzór oraz planowanie bezpieczeństwa publicznego (porty lotnicze, kolej, imprezy sportowe oraz zgromadzenia publiczne, ochrona VIP, itp.). Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Biura Prewencji KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP, BOA KGP, BP KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.