Szkolenie CEPOLu - „Combating child sexual exploitation on Internet – Undercover operations”

Data publikacji: 04.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie – „Combating child sexual exploitation on Internet – Undercover operations”. Szkolenie odbędzie się w Belgii (Bruges) w dniach 12 – 16  czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie koordynacji oraz zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie, jak również wytwarzania i rozpowszechniania materiałów o treściach pedofilskich. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.