Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania korupcji „Investigating and Preventing Corruption”

Data publikacji: 15.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania korupcji „Investigating and Preventing Corruption”. Szkolenie odbędzie się w Rumunii (Bukareszt) w dniach 16 - 19 maja 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zapobiegania, prowadzenia dochodzeń oraz przeciwdziałania korupcji. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Spraw Wewnętrznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 29 marca br.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BSW KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.