Szkolenie CEPOLu: „Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa”

Data publikacji: 06.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie pn. „Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa” (Social Media – advanced - Implications in Law Enforcement). Szkolenie odbędzie się w Finlandii (Tampere) w dniach 15 – 19  maja 2017 r.

Grupę docelową stanowić będą wyżsi rangą przedstawiciele organów egzekwowania prawa zainteresowani koncepcją wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Prewencji KGP, Biura Komunikacji Społecznej KGP. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 24 marca br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK, BWiIK, BP oraz BKS KGP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP