Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie reagowania przez organy ścigania na cyber-ataki - „First Responders and Cyber Forensics”

Data publikacji: 22.02.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie reagowania przez organy ścigania na cyber-ataki - „First Responders and Cyber Forensics”. Szkolenie odbędzie się na Cyprze (Nikozja) w dniach 16 – 18  maja 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie reagowania na cyber-ataki w miejscu popełnienia przestępstwa, a także w przypadku otrzymywania wniosków i skarg od społeczeństwa. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 marca br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP lub CLKP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP