Szkolenie CEPOL dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej – „FIREARMS – Strategic Aspects in Law Enforcement”

Data publikacji: 22.02.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym – „FIREARMS – Strategic Aspects in Law Enforcement”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 3 – 6 kwietnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (starsi oficerowie) organów ścigania biorący udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 27 lutego br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa Biura Kryminalnego KGP lub CBŚP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP