Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną

Data publikacji: 21.12.2016

Nowa ustawa dezubekizacyjna, którą przyjął Senat wprowadzi rozwiązania zapewniające zniesienie przywilejów emerytalnych, związanych z pracą w aparacie represji PRL.

Spośród byłych funkcjonariuszy SB oraz pozostałych po nich rencistów rodzinnych najwyższe świadczenia, które są wciąż wypłacane sięgają nawet 19 tysięcy złotych. 103 osoby otrzymują świadczenia w przedziale 9-12 tys. zł, 1230 w przedziale 6-9 tysięcy złotych, a 11 679 w przedziale 3-6 tysięcy złotych.

Nowa ustawa przewiduje obniżenie procentowego wymiaru emerytury z 0,7% do 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-1990. Obniżeniu ulegną także renty rodzinne i renty inwalidzkie.

Przepisy wprowadzą także maksymalne kwoty emerytur i rent:

  • Obniżona  emerytura nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej z ZUS (obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy, według stanu na czerwiec 2016 roku jest to około 2053zł).
  • Obniżona renta inwalidzka nie będzie mogła przekraczać miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1543,05 zł)
  • Obniżona renta rodzinna nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1725,33 zł)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister, w drodze decyzji, będzie mógł odstąpić od obniżania emerytury lub renty. Nastąpi to w przypadku, gdy były funkcjonariusz krótkotrwale pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie z narażeniem życia i zdrowia wykonywał zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r.

W odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce po 31 lipca 1990 r. renta rodzinna przysługująca po funkcjonariuszu który zaginął w związku z pełnieniem służby lub poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby nie zostanie obniżona. Ustawa obejmie ponad 32 tys. osób.

Zmiany określa projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Źródło: MSWiA