Seminarium "Zagrożenia transgraniczne"

Data publikacji: 08.12.2016

We wtorek 6 grudnia br. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) i Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa RP zorganizowało w siedzibie WITU w Zielonce seminarium pt. "Zagrożenia transgraniczne".

W spotkaniu, które uroczyście otworzył insp. dr Rafał Batkowski, Dyrektor BMWP KGP i płk dr inż. Jacek Borkowski, Dyrektor WITU, wzięło udział około 80-ciu przedstawicieli, w tym oprócz organizatorów osoby reprezentujące: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, Biuro Kryminalnego KGP, Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendę Stołeczną Policji, Komendę Powiatową Policji w Wołominie, Komendę Powiatową Policji w Legionowie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Akademię Marynarki Wojennej oraz sektor pozaresortowy związany z bezpieczeństwem.

Celem seminarium było omówienie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski wynikających z działalności na obszarze UE zagranicznych bojowników terrorystycznych (foreign terrorist fighters) z tzw. Państwa Islamskiego, a także identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom w kontekście wykorzystywania nowych technologii przez zorganizowane grupy przestępcze.

W trakcie seminarium zostały poruszone następujące tematy:

  • Zagraniczni bojownicy – przeciwdziałanie terroryzmowi w wymiarze transnarodowym (SIS-SIRENE, Europol, Interpol), BMWP KGP,
  • Wsparcie naukowo-badawcze w obszarze wybranych zagrożeń transgranicznych, WITU,
  • Radykalizacja zachowań w kontekście zamachów terrorystycznych we Francji i Belgii, BOA KGP,
  • Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski, WSPol,
  • System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji, WSPol,
  • Przegląd projektów realizowanych w WITU w aspekcie poprawy szczelności granic RP, WITU,
  • Systemy wykrywania i analizy zagrożeń, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP,
  • Straż Graniczna w obliczu współczesnych zagrożeń transgranicznych,
  • Rozwiązanie sieciowego systemu dozoru w ochronie obwodowej.

Omawiana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Treści przekazane podczas zaprezentowanych prelekcji przyczynią się do zwiększenia świadomości, a w konsekwencji do wykorzystania uzyskanej wiedzy w procesie ujawniania, identyfikowaniai przeciwdziałania zagrożeniom transgranicznym. Niezbędna jest w tym celu stała współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa.

Źródło: BMWP KGP