Spotkanie ekspertów Grupy Wyszehradzkiej ds. odzyskiwania mienia

Data publikacji: 01.12.2016

29-30 listopada 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się spotkanie ekspertów Biur ds. Odzyskiwania Mienia reprezentujących Polskę, Czechy i Węgry, zorganizowane w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Tematem przewodnim spotkania była wymiana dobrych praktyk w zakresie odzyskiwania mienia w sprawach związanych z wyłudzeniami podatku VAT. Przestępczość w tym obszarze powoduje największe straty dla Skarbu Państwa, a co za tym idzie dotyka każdego obywatela.

Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, pełniący rolę Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia, zaprosił swoich odpowiedników z państw Grupy Wyszehradzkiej do wymiany doświadczeń na temat pozbawiania przestępców korzyści z tytułu wyłudzania przez nich zwrotu podatku VAT. Przeprowadzone analizy wykazują, że zorganizowane grupy przestępcze działające w Polsce, Czechach, na  Węgrzech i na Słowacji wykorzystują fikcyjne podmioty gospodarcze i tzw. słupy do tworzenia karuzel podatkowych w obrocie różnymi towarami, m.in. paliwami, metalami czy sprzętem RTV. Zyski osiągnięte z tej działalności są często transferowane za granicę w celu utrudnienia ich identyfikacji i konfiskaty. Dlatego tak bardzo ważna jest szybka wymiana informacji pomiędzy organami ścigania, a w szczególności pomiędzy Biurami ds. Odzyskiwania Mienia, o składnikach majątkowych sprawców przestępstw.

Spośród dobrych praktyk zaprezentowanych podczas seminarium na uwagę zasługuje bez wątpienia inicjatywa słowacka, która została odwzorowana również w Czechach, jaką jest „Podatkowa COBRA”. Pod tą nazwą działają wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze policji, służb celnych i skarbowych, które pod nadzorem prokuratury prowadzą sprawy o uszczuplenia podatku VAT. Wspomniana współpraca międzyinstytucjonalna gwarantuje większą efektywność zarówno w przerywaniu łańcuchów karuzel VAT, a zatem zapobieżeniu uszczupleniu podatkowemu, jak również w odzyskiwaniu korzyści z działalności przestępczej.

Skuteczną formę walki z przestępczością podatkową na Węgrzech gwarantuje natomiast powołana do tego celu specjalna służba o kompetencjach policji, tj. Narodowa Agencja Podatkowa i Celna, która wyposażona w odpowiednio wykształcone kadry i środki prawne efektywnie przeciwdziała i zwalcza wyłudzanie podatku VAT.

Uwagę gości zagranicznych zwróciły natomiast wprowadzone niedawno polskie rozwiązania prawne, w szczególności tzw. „pakiet paliwowy”, obejmujący nowelizacje ustaw o VAT i akcyzie, prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw, przygotowany przez resort finansów, mający na celu uszczelnienie koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Ponadto, uczestniczący w spotkaniu praktycy docenili inicjatywę Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, który w skierowanych do podległych mu jednostek wytycznych w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku, podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań śledczych powinno być ustalenie majątku osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa oraz majątku przeniesionego na osoby trzecie w obawie przed jego konfiskatą.

Wnioski ze spotkania i dobre praktyki w zakresie odzyskiwania mienia w sprawach związanych z wyłudzeniami podatku VAT zostaną wykorzystane podczas szkoleń policjantów w kraju oraz przedstawione przez funkcjonariusza Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP - jako reprezentanta Biur ds. Odzyskiwania Mienia państw Grupy Wyszehradzkiej - na kolejnym spotkaniu Platformy Biur ds. Odzyskiwania Mienia, które odbędzie się w przyszłym roku w Brukseli.

(Biuro Kryminalne KGP / ms)