Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni

Data publikacji: 01.12.2016

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni 28 listopada br. odbyły się uroczystości upamiętniające funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, ofiary zbrodni katyńskiej. W skład polskiej delegacji pod przewodnictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. dr. Rafała Batkowskiego oraz Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP, nadkom. Zbigniewa Bartosiaka wszedł również - jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” - Juliusz Baczmaga, syn przodownika Policji Państwowej Władysława Baczmagi, zamordowanego w Kijowie w 1940 roku i spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

Ze strony ukraińskiej w uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Narodowej Policji Ukrainy, z panem Oleksandrem Wakulenko, Zastępcą Szefa Narodowej Policji Ukrainy - Naczelnikiem Głównego Zarządu Śledczego Centralnego Aparatu Narodowej Policji Ukrainy na czele oraz pracownicy Kompleksu Memorialnego Bykownia z Dyrektorem Bogdanem Bilasziwskim, który zapoznał przybyłych gości z tragiczną historią tego miejsca.

Zgromadzeni złożyli wieńce na ukraińskiej części Memoriału, pod pomnikiem upamiętniającym wszystkie ofiary stalinowskich represji, a modlitwę w języku ukraińskim odmówił ksiądz podharcmistrz Sławomir Wartalski CM.

Wzruszającą uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni poprowadził nadkom. Zbigniew Bartosiak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP. W słowie wstępnym podkreślił, że na wartościach, za które oddali życie policjanci II Rzeczypospolitej należy budować etos służby w dzisiejszych czasach. Następnie głos zabrali insp. dr Rafał Batkowski i pan Oleksandr Wakulenko. Głównym przesłaniem obu wystąpień było to, że tragiczne wydarzenia z przeszłości są ostrzeżeniem dla współczesnych i przyszłych pokoleń przed zagrożeniami ze strony autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Po modlitwie, którą poprowadził ksiądz podharcmistrz Sławomir Wartalski CM kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja polskiej Policji wraz z oficerami łącznikowymi Policji - mł. insp. Tomaszem Bieleckim oraz Straży Granicznej - płk. Mariuszem Zareckim. Towarzyszyli im: członek Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM) - nadkom. Rafał Zamrzycki oraz przedstawiciele Narodowej Policji Ukrainy. Biało - czerwoną wiązankę kwiatów złożył również pan Juliusz Baczmaga. Członkowie delegacji mieli okazję do chwili zadumy nad płytami epitafijnymi i zapalenia zniczy pamięci.

Była to kolejna uroczystość, zorganizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w miejscach, gdzie spoczywają pomordowani funkcjonariusze Policji Państwowej - ofiary zbrodni katyńskiej. Pielgrzymowanie to jest wyrazem hołdu i pamięci współczesnych policjantów, odwołujących się do etosu służby Policji Państwowej II RP.

Wieczorem polska delegacja uczestniczyła we mszy świętej w intencji pochowanych w Kijowie-Bykowni policjantów.

Na cmentarzu w Kijowie-Bykowni, w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Otwarty 21 września 2012 roku, jest czwartym cmentarzem katyńskim, po cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie, utworzonych w 2000 roku.

Do chwili obecnej wśród pochowanych w Bykowni zidentyfikowano 936  funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Państwowej Województwa Śląskiego.

Pobyt delegacji Komendy Głównej Policji w Kijowie był okazją do szeregu spotkań roboczych. Podczas spotkania z przedstawicielami kierownictwa Narodowej Policji Ukrainy omówiono efekty dotychczasowej współpracy, zarówno na szczeblu centralnym, jak i przygranicznym. Jako szczególnie wartościowe oceniono dwie wizyty studyjne ukraińskich policjantów w Polsce, zorganizowane przy wsparciu Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie, a polskie rozwiązania, dotyczące doboru do Policji oraz system szkoleń i doskonalenia zawodowego będą stanowiły podstawę do reformy systemu szkolnictwa policyjnego na Ukrainie. Również polskie doświadczenia w zakresie analizy kryminalnej stanowią punkt odniesienia dla nowo tworzonego pionu policji kryminalnej na Ukrainie.

W trakcie spotkania w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy omówione zostały m.in. możliwości  wspólnego aplikowania o środki europejskie, w szczególności chodziło o projekty współpracy przygranicznych województw i obwodów. Kolejnym tematem, który wzbudził duże zainteresowanie strony ukraińskiej był program wymiany szkoleniowej, organizowany przez Europejską Akademię Policyjną CEPOL. Strona ukraińska zwróciła się ponadto o rozważenie możliwości delegowania większej liczby polskich ekspertów do pracy w Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie.

Istotnym elementem pobytu w Kijowie była inspekcja stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji na Ukrainie. Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Kijowie zarówno Ambasador, pan Jan Piekło, jak i Radca - Minister, pan Rafał Wolski, który przez wiele lat kierował Wydziałem Konsularnym bardzo wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie mł. insp. Tomasza Bieleckiego. Taka ocena była potwierdzeniem słów uznania, które pod adresem insp. Bieleckiego kierowali ukraińscy koledzy.

Ostatnim elementem pobytu była wizyta w Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Podczas spotkania z przedstawicielami kierownictwa misji polska delegacja została zapoznana z oceną stanu reform sektora wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz koniecznością pozyskiwania doświadczonych pracowników misji, jak i ekspertów krótkoterminowych.

Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zapewnił rozmówców, że polska Policja traktuje wsparcie reform na Ukrainie, jako jeden z istotnych elementów współpracy regionalnej i jest gotowa do zwiększenia liczby funkcjonariuszy, delegowanych do pracy w Misji Doradczej UE w tym kraju.

Zdjęcia: Karol Jazowski, Andrei Novitsky

BMWP KGP