Warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki społecznej dla nauczycieli szkół policyjnych

Data publikacji: 28.10.2016

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, przy współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach, od 24 do 28 października przeprowadziło warsztaty szkoleniowe adresowane do nauczycieli szkół policyjnych, którzy zostali wyznaczeni do nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu profilaktyki społecznej.

Decyzją Komendanta Głównego Policji z 25 marca 2016 roku w ofercie szkoleniowej Policji znalazł się program kursu specjalistycznego adresowanego do policjantów, którzy wykonują zadania w zakresie profilaktyki społecznej. Ze względu na specyfikę, a zarazem znaczenie dla kształtowania właściwego poziomu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, treści zawartych w założeniach programowych kursu, zorganizowano warsztaty szkoleniowe przygotowujące nauczycieli szkół policyjnych do nauczania na wspomnianym kursie.

Tematyka warsztatów objęła m. in. kwestie związane z istotą ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, sposobu zorganizowania lokalnych podsystemów ochrony porządku publicznego i potencjału samorządów lokalnych oraz innych podmiotów w zakresie zapobiegania przestępczości, a także innym negatywnym zjawiskom społecznym, które zostały przedstawione z perspektywy teoretycznej i praktycznej przez podkom. Dorotę Gil z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Kwestia podstaw prawnych, strategii i kierunków działań profilaktycznych w Polsce oraz strategii działań Policji w opisywanym zakresie, standardów budowy programów profilaktycznych, a także podstaw badań społecznych i ich wykorzystania w badaniach społecznych dotyczących bezpieczeństwa obywateli zaprezentowana została przez podinsp. dr Marzenę Kordaczuk-Wąs z Biura Prewencji KGP.

Ponadto zagadnienia identyfikacji problemów społecznych, jako podstawy planowania i prowadzenia działań profilaktycznych,   zasad konstruowania logiki projektów, monitorowania i oceny ich przebiegu omówione były przez podinsp. Roberta Głowackiego z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W programie kursu specjalistycznego bardzo istotna jest również kwestia komunikowania się Policji ze społeczeństwem na rzecz realizacji działań profilaktycznych, dlatego podczas warsztatów prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego omówiła m.in. zagadnienia związane z przebiegiem procesu komunikacyjnego, barierami komunikacyjnymi, czy też skutecznym przekonywaniem na rzecz rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa. Z kolei kom. Hubert Adamek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przedstawił zasady kreowania wizerunku policjantów oraz Policji podczas prowadzenia działań profilaktycznych, wykorzystania wpływu mediów na kształtowanie opinii społecznej w zakresie przeciwdziałania przestępczości, a także metody i techniki udzielania informacji na temat działań profilaktycznych realizownaych przez jednostki organizacyjne Policji.

Zorganizowane warsztaty, poprzez wystandaryzowanie jakości przekazywanych zagadnień, ułatwią prowadzenie wykładowcom szkoleń w ramach kursu specjalistycznego, adresowanego w pierwszej kolejności do policyjnych koordynatorów ds. profilaktyki społecznej, którego pierwsza edycja rozpocznie się 2 listopada br. w Szkole Policji w Katowicach, a kolejne będą realizowane w pozostałych szkołach policyjnych.

(Biuro Prewencji KGP / ms)