Podsumowanie polsko-słowackiego projektu

Data publikacji: 26.11.2009

"Rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości" - tak brzmi nazwa projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Szczegółowego "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2007" Komisji Europejskiej, którego koordynatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Dziś w sali konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca ten projekt.

Konferencję rozpoczął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji insp. Józef Gdański, który przedstawił najważniejsze założenia i efekty działań projektu. W wystąpieniach głos zabierali przedstawiciele partnerów projektu - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Korpusu Policji w Preszowie płk Jan Pivovarnik, Zastępca Gabinetu Marszałka Województwa Podkarpackiego Wojciech Trzaska, a także prof. dr hab. Stanisław Sagan - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kolejny blok konferencji poświęcony był omówieniu części badawczej projektu. Wyniki badań prezentowali przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - Tomasz Nawrocki, koordynator do spraw promocji, badań i sprawozdawczości projektu oraz dr Jacek Kraś i dr inż. Piotr Lenik. O akcji społeczno-informacyjnej związanej z projektem mówił nadkom. Krzysztof Piskor z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Głos zabrali przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. Stanisław Pieprzny i dr Eugeniusz Moczuk. W konferencji wzięli też udział zaproszeni goście - przedstawiciele Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Miejskiej.

Celem projektu było podjęcie działań dotyczących zapobiegania i walki z przestępczością na terenie obszarów przygranicznych obejmujących województwo podkarpackie i preszowskie. Działania skierowane były na podniesienie skuteczności i nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, piractwa, handlu narkotykami i bronią palną, handlu ludźmi oraz terroryzmem radiologicznym i biologicznym. Realizując projekt wypracowano model współpracy pomiędzy polską i słowacką Policją oraz partnerami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa regionów przygranicznych. Stworzono warunki dla szybkiej komunikacji i sprawnego współdziałania jednostek Policji po obu stronach granicy poprzez podniesienie kompetencji kadr Policji, wymianę dobrych praktyk, realizację wspólnych ćwiczeń operacyjnych, wypracowanie jednolitych procedur działania. Utworzono bazę porównawczą dla systemów prawnych i statystyk policyjnych po obu stronach granicy.

Nie można pominąć także aspektu społecznego projektu. Dzięki zaangażowaniu Policji, samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych działania informacyjno-promocyjne wzbudziły zainteresowanie społeczności lokalnej i uzmysłowiły potrzebę szeroko rozumianej współpracy w aspekcie wspólnego bezpieczeństwa.

W ramach projektu przeprowadzone zostały specjalistyczne szkolenia, warsztaty robocze i spotkania podnoszące kwalifikacje i zacieśniające współpracę pomiędzy polskimi i słowackimi służbami policyjnymi.

  • Warsztaty dotyczące współpracy w obszarze Schengen. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze z pięciu jednostek przygranicznych oraz policjanci służb kryminalnych. Policjanci mieli możliwość doskonalenia się w stosowaniu analizy kryminalnej. Zapoznali się też z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu informacyjnego Policji
  • Specjalistyczne warsztaty dotyczące podniesienia bądź nabycia umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Uczestnicy odbyli praktyczne zajęcia z zakresu zarządzania kryzysowego. W warsztatach uczestniczyli eksperci komend powiatowych w Lesku, Sanoku i Jaśle, Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, przedstawiciele Policji słowackiej oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Warsztaty wymiany informacji i doświadczeń. Ponad 70 funkcjonariuszy i pracowników słowackiej i polskiej Policji doskonaliło swoje kwalifikacje w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego po obu stronach granicy. Znajomość przepisów ruchu drogowego sąsiadującego państwa znacznie ułatwia i usprawnia współpracę.
  • Warsztaty zasady stałej współpracy. Miały na celu usprawnienie procesu przekazywania bieżących informacji i stałego monitorowania zagrożenia przestępczością. W zajęciach udział wzięło 80 osób (funkcjonariusze i pracownicy Policji a także przedstawiciele placówek badawczych oraz innych urzędów państwowych).
  • Ćwiczenia w zakresie zapobiegania atakom terrorystycznym. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 osób. W grupie tej byli policyjni negocjatorzy z Polski i Słowacji, antyterroryści oraz policjanci prewencji z komend miejskich i powiatowych, które leżą w strefie przygranicznej. Ćwiczenia miały charakter gry symulacyjnej, w której doskonalono umiejętności przydatne w zapobieganiu i zwalczaniu aktów terroru.
  • Treningi dla negocjatorów Policji. Przy udziale i współpracy tłumacza polscy i słowaccy policjanci doskonali swoje umiejętności prowadzenia negocjacji z wykorzystaniem opracowanych na ten cel scenariuszy. Zajęcia stanowiły także możliwość wymiany doświadczeń na temat technik i narzędzi stosowanych w sytuacjach różnorodnych zagrożeń.
  • Kurs języka słowackiego. W sześciomiesięcznym kursie językowym uczestniczyło 20 funkcjonariuszy. Jedna grupa szkoleniowa realizowała program nauki języka słowackiego w Rzeszowie, a druga w Krośnie.
  • Współpraca różnych podmiotów uczestniczących w realizacji projektu zaowocowała opracowaniem i publikacją raportów i analiz prezentujących aktualne zagrożenia w obszarze przygranicznym. Główne obszary zainteresowań badawczych dotyczyły przestępczości w Internecie, przestępczości na terenach przygranicznych, niebezpieczeństw w turystyce transgranicznej, przestępczości transgranicznej

Podmioty reprezentujące polsko-słowacki region przygraniczny, realizujące projekt:

  • Koordynator projektu - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
  • Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Preszowie, Komisja ds. Ochrony Porządku Publicznego Urzędu Miasta Świdnik, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

(Źródło: KWP Rzeszów)