„Ochrona praw człowieka w działaniach służb mundurowych”

Data publikacji: 04.10.2016

Dziś rozpoczęło się Forum Pełnomocników i Pełnomocniczek oraz Koordynatorek i Koordynatorów ds. Ochrony Praw Człowieka Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Policji. W spotkaniu biorą udział także przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Multi – Ocalenie oraz Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

Forum organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach dziś odbywa się pod hasłem Kryzys migracyjny, a działania służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczą Pełnomocniczki  i Pełnomocnicy, Koordynatorki i Koordynatorzy ds. ochrony praw człowieka Komendantów Wojewódzkich Policji, Szkół Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, przedstawiciele administracji rządowej, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze migracyjnym.

W uroczystym otwarciu wzięli dziś udział m.in. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztof Olkowicz, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji insp. Agata Janusz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i OIN Urzędu Marszałkowskiego Beata Oczkowicz, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. ochrony praw człowieka i równego traktowania mjr. Elżbieta Krakowska oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. ochrony praw człowieka i równego traktowania płk. Tomasz Lipski.

Celem konferencji jest przede wszystkim określenie w obliczu kryzysu migracyjnego, misji służb mundurowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa wielokulturowego. To także wymiana doświadczeń, nakreślenie zasad współpracy na płaszczyźnie ochrony praw człowieka, w tym roli działań prewencyjnych i edukacyjnych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami tzw. z nienawiści.  

Jutro uczestnicy spotkania podczas warsztatów mówić będą o stereotypach i uprzedzeniach jako podłożu dyskryminacji i naruszeń praw człowieka, wielokulturowości a działaniach służb mundurowych oraz standardach badania naruszeń praw człowieka na przykładzie funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji nadisp. dr Jarosław Szymczyk.

Źródło: KWP Kielce