Polsko - litewska wymiana doświadczeń

Data publikacji: 03.10.2016

Policjanci ruchu drogowego z Polski i Litwy wzięli udział w Europejskim Programie Wymiany Policyjnej, którego głównym celem jest zapoznanie z różnymi metodami pracy w poszczególnych państwach. Program wymiany prowadzony jest przez Europejską Akademię Policyjną (CEPOL) w ramach Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Obejmuje nie tylko kraje członkowskie UE, ale również państwa kandydujące do członkostwa, czy kraje partnerskie objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Wizyta przedstawiciela litewskiej policji na terenie województwa śląskiego odbyła się pomiędzy 12 a 16 września 2016 roku. Obejmowała prezentację podmiotów pozapolicyjnych i przyjętych form ich współpracy z policją w obszarze ogólnie pojętego porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkania dotyczyły realizacji przez śląską policję priorytetowych kierunków działania w zakresie profilaktyki, szkolenia i współdziałania z innymi służbami, instytucjami i organizacjami społecznymi. Podobnej tematyce poświęcona była rewizyta polskiej policjantki na Litwie w dniach od 26 do 30 września 2016 roku.

Spotkania polsko-litewskie pozwoliły na wymianę doświadczeń w zakresie wprowadzonych w okresie od przystąpienia obu krajów do UE zmian w funkcjonowaniu poszczególnych organizacji. Tematami przewodnimi były wyposażenie i zasady obiegu dokumentacji wewnętrznej oraz profilaktyka ruchu drogowego i zaangażowanie w proces edukacji komunikacyjnej. Porównano również podział ról w administrowaniu i obiegu dokumentów uprawniających do kierowania oraz dopuszczenia pojazdów do ruchu. Ponadto skonfrontowano zasady automatycznego pomiaru prędkości w obu krajach. Dodatkowo obie strony zaprezentowały tryb szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz systemy ewaluacji i motywacji kadr. Wymieniono również doświadczenia w zakresie realizowanych wspólnych patroli z sąsiednimi, przygranicznymi jednostkami policji (polsko-czeskie oraz polsko-litewskie).

Źródło: KWP Katowice