Międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" zakończona

Data publikacji: 30.09.2016

Zakończyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja (28 - 29 września br.) "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" podsumowująca działania w ramach tzw. „projektu Szwajcarskiego”. Tematyka pierwszego dnia konferencji dotyczyła wpływu rozwiązań prawnych i działań edukacyjno-profilaktycznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych kształtujących zachowania uczestników ruchu drogowego. Drugiego dnia zaprezentowano dorobek trwającego cztery lata projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 621 061 CHF (16 860 263,08 PLN). Jego beneficjentem i liderem jest Komenda Główna Policji a partnerami w zakresie realizacji inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym 7 powiatów: z województwa podlaskiego - siemiatycki, suwalski, wysokomazowiecki; z województwa lubuskiego - sulęciński, strzelecko-drezdenecki, międzyrzecki oraz powiat wyszkowski z województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego tj. kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • 13 edycji warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli Policji i jednostek samorządu terytorialnego z najbardziej zagrożonych pod względem wypadków drogowych rejonów Polski ( przeszkolono ponad 650 osób),
  • zakup 12 nieoznakowanych pojazdów policyjnych wraz z wyposażeniem i wideorejestratorami. Pojazdy są przeznaczone dla jednostek Policji z terenu województw podlaskiego (6 szt.) i lubuskiego (6 szt.),
  • zakup 2 nieoznakowanych pojazdów policyjnych wraz z wyposażeniem i wideorejestratorami dla woj. mazowieckiego (w tym 1 pojazd dla powiatu wyszkowskiego),
  • zakup 5 nieoznakowanych pojazdów policyjnych wraz z wyposażeniem i wideorejestratorami dla CSP w Legionowie  (3 szt.) i Szkoły Policji w Katowicach (2 szt.),
  • zakup 11 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu dla województwa podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego (po 2 szt.) oraz CSP w Legionowie (3 szt.) i Szkoły Policji w Katowicach (2 szt.),
  • zakup wyposażenia do prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki brd – dla 15 jednostek Policji z województwa podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego: symulatory zderzeń, stoiska promocyjne, alkogogle, sprzęt nagłośnieniowy itp.,
  • zakup 180 000 elementów odblaskowych po 10 000 dla każdego garnizonu,

oraz wykonanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 7 jednostkach samorządu terytorialnego:

  • w województwie podlaskim są to następujące powiaty: suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki (20 inwestycji), natomiast w województwie lubuskim: międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński (25 inwestycji) oraz powiat wyszkowski (5 inwestycji). Powiaty zostały wybrane na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących liczby wypadków drogowych na terenie wszystkich powiatów w wybranych województwach. Łącznie w latach 2013 – 2015wykonano 50 inwestycji.

Ważnym elementem projektu była też ogólnopolska kampania społeczna pn. „Kieruj się rozsądkiem”, skierowana do kierujących jednośladami, pieszych, seniorów.  

W ramach projektu odbyło się także 11 wyjazdów studyjnych, w tym 6 wizyt przedstawicieli Szwajcarii w Polsce i 5 wizyt przedstawicieli Polski w Szwajcarii, których celem była wymiana doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk”.

W ramach działań promocyjnych zrealizowanych ze środków pochodzących z projektu lub przy pomocy sprzętu zakupionego ze środków projektu udało się przeprowadzić 353 różnego typu imprezy promujące projekt, w których wzięło udział 42 880 osób i rozdano ponad 183 tys. szt. materiałów promocyjnych.

W dyskusjach toczących się podczas konferencji zdiagnozowano obecny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce zaś przedstawiciele Szwajcarii przedstawili szereg ciekawych rozwiązań funkcjonujących w ich kraju. Mimo, że projekt ma się ku końcowi bezpieczeństwo na drogach zawsze jest aktualnym tematem zarówno w działaniach edukacyjnych jak i prewencyjnych podejmowanych przez Policję. Tak więc pracy w tej dziedzinie nie zabraknie.

Biuro Ruchu Drogowego KGP / mag