Konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”.

Data publikacji: 07.09.2016

Dziś w Sitańcu pod Zamościem odbywa się konferencja podsumowująca realizację projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”. Projekt realizowany był w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 Program PL15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. Osiągniete rezultaty międzynarodowej współpracy i efekty szkoleń podsumowują lubelscy policjanci oraz przedstawiciele Policji innych krajów.

Przez woj. lubelskie biegnie wschodnia granica Polski z Białorusią i Ukrainą, będąca jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Lubelszczyzna to też obszar wielu tras tranzytowych na wschód. Międzynarodowy zorganizowany handel ludźmi z Europy Wschodniej do krajów zachodnich, przemyt towarów akcyzowych, kradzieże pojazdów, poszukiwania osób ukrywających się, czy migracje grup przestępczych to m.in. obszary będące od wielu lat w zainteresowaniu Policji.

Skuteczna walka z przestępczością transgraniczną w sposób szczególny wpisuje się w zadania lubelskiej Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie została koordynatorem projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

Wartość projektu wynosi 2 147 392 PLN, zaś wartość dofinansowania 1 825 284 PLN.

W realizację projektu zaangażowało się Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, KWP w Białymstoku, KWP w Olsztynie oraz KWP w Rzeszowie.

Projekt  przewidywał przeprowadzenie wspólnych warsztatów i seminariów szkoleniowych  oraz szkoleń językowych i kursów dla policjantów i pracowników.  Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej i transgranicznej oraz wypracowania na tej podstawie rozwiązań i algorytmów prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa. Jednym z takich szkoleń, było m.in. szkolenie pt.: ”Taktyka prowadzenia operacji specjalnych przeciw grupom dywersyjnym w rejonie przygranicznym”, jakie odbyło się w lipcu 2015 r. w Bieszczadach Uczestniczyli w nim policjanci z Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie.

Zmniejszenie ilości przestępstw transgranicznych oraz migracji grup przestępczych, zjawiska handlu ludźmi, zwiększenie zdolności służb policyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie ograniczenia zjawiska handlu ludźmi to kolejne wyzwania naszych służb. W ramach realizacji projektu, KWP w Lublinie przeprowadziła społeczną kampanię  informacyjno-edukacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości potencjalnych ofiar w obszarze szeroko rozumianego handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego oraz pracy przymusowej. Kampania objęła 5 województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Z kolei we wrześniu ub. roku w Sile koło Olsztyna lubelscy policjanci wzięli udział w  seminarium szkoleniowym  dot.  międzynarodowej przestępczości samochodowej. Na przykładzie współpracy z Litwą omawiano tworzenie  międzynarodowych zespołów śledczych w zwalczaniu przestępczości samochodowej, wykorzystywanie zaawansowanych środków technicznych w metodyce zwalczania migracji grup przestępczych oraz metody zwalczania zorganizowanej przestępczości podrabiania wyrobów spirytusowych.

Dzisiaj w podzamojskim Sitańcu odbywa się dwudniowa konferencja podsumowująca realizację tego projektu. Oprócz przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, udział biorą przedstawiciele Narodowej Policji Hiszpańskiej, Generalnego Inspektoratu Policji w Rumunii, Dyrekcji Policji Państwowej Bułgarii, Zarządu Głównego Policji Państwowej w obwodzie wołyńskim, Policji Litewskiej oraz KGP i KWP/KSP w kraju.

Podczas konferencji podsumowano realizację projektu, zaprezentowano uzyskane efekty, osiągnięte rezultaty oraz omówiono kierunki dalszej współpracy. Konferencja jest także   okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu a przedstawicielami innych Policji.

Źródło: KWP Lublin