Minister Jarosław Zieliński: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zostanie wdrożona we wrześniu we wszystkich garnizonach Policji”

Data publikacji: 09.08.2016

2065 – tyle zgłoszeń w lipcu odnotowała podlaska Policja w związku z funkcjonowaniem na terenie województwa pilotażowego programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowania dotychczasowej realizacji projektu dokonał w Białymstoku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz.

Od 1 lipca na terenie województwa Podlaskiego (tak jak w garnizonie stołecznym i pomorskim) realizowany jest pilotażowo program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzisiaj w białostockim Parku na Plantach z udziałem sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana insp. Daniela Kołnierowicza odbyło się podsumowanie dotychczasowej realizacji tego projektu. W spotkaniu udział wzięli także: koordynator wojewódzki oraz koordynatorzy miejscy i powiatowi tego przedsięwzięcia.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan insp. Daniel Kołnierowicz przedstawił dane dotyczące miesięcznego funkcjonowania na terenie Podlasia programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazując na trzy główne kategorie zgłaszanych przez mieszkańców informacji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, drugą grupę stanowiły zgłoszenia związane z przekraczaniem przez kierujących dozwolonej prędkości, a trzecią  - nieprawidłowe parkowanie. W zgłoszeniach ze strony społeczeństwa pojawiały się także informacje związane np.  z nielegalnymi wysypiskami śmieci, dzikimi kąpieliskami czy niewłaściwym oznakowaniem dróg. W sumie w lipcu mieszkańcy województwa zgłosili 2065 informacji, z czego 891 – zostało potwierdzonych; w ich przypadku podjęto działania prowadzące do ich wyeliminowania.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński stwierdził, że narzędzie w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdza się. Świadczy o tym znaczne zainteresowanie społeczne wyrażone w aktywności związanej z korzystaniem Mapy. Minister zwrócił uwagę, że 43% przekazanych przez społeczeństwo sygnałów zostało potwierdzonych. Poinformował też, że cały czas trwają prace nad udoskonalaniem nowego narzędzia jakim jest „Mapa…”, m.in. poprzez doprecyzowanie czasu zgłoszenia czy np. informacji zwrotnej dotyczącej usunięcia danego zagrożenia, np. w przypadku niewłaściwego oznakowania drogi. Minister Jarosław Zieliński podkreślił jak ważne są - w kontekście dyslokacji służb - informacje uzyskane od społeczeństwa w ramach funkcjonowania „Mapy”. Na tej podstawie można między innymi efektywniej rozmieszczać patrole. Przy tej okazji podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku i podległym mu funkcjonariuszom za zaangażowanie i wkład na rzecz realizacji i upowszechniania projektu, czego wyrazem jest największa aktywność społeczna (liczba zgłoszeń) spośród trzech garnizonów objętych pilotażem programu. Zaznaczył również, że zgodnie z założeniami - już we wrześniu tego roku Mapa… zostanie wdrożona we wszystkich garnizonach Policji na terenie całego kraju.

Sekretarz Stanu w MSWiA odniósł się także do wzrostu zaufania społecznego do Policji oraz przedstawicieli innych służb, wynikający z profesjonalnego zabezpieczenia szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyli między innymi funkcjonariusze z Podlasia.

Komendant Daniel Kołnierowicz natomiast dziękując mieszkańcom podkreślił ich rolę w pozytywnej ocenie skuteczności nowego narzędzia. To właśnie mieszkańcy województwa podlaskiego zechcieli aktywnie włączyć się we współdziałanie na rzecz realizacji nowego projektu dzieląc się - za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa- spostrzeżeniami z lokalną Policją. Szef podlaskich policjantów zwrócił uwagę na rolę rozwijania współpracy pomiędzy obywatelami a Policją (ze szczególnym uwzględnieniem nowej koncepcji służby dzielnicowego), która prowadzi do systematycznej poprawy bezpieczeństwa.

Źródło: MSWiA / KGP