Wspólne warsztaty policjantów z Polski i Słowacji

Data publikacji: 29.10.2009

Polscy i słowaccy policjanci uczestniczyli w kolejnych warsztatach szkoleniowych w ramach projektu „Rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości”. Policjanci słowaccy spotkali się także z rzeszowskimi dziennikarzami.

Wczoraj w Auli budynku KWP w Rzeszowie odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości”.

Jest to kolejny etap szkoleń obejmujący wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy policjantami z Polski i Słowacji. Tematyka dzisiejszego szkolenia obejmuje:

 • Przyczyny i społeczne skutki występowania przestępczości transgranicznej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • Działalność Wspólnego Punktu Kontaktowego w Barwinku: polsko-słowacka wymiana informacji
 • Wzajemną współpracę Policji polskiej i słowackiej w zakresie wymiany informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i kryzysowych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obszarze przygranicznym
 • Ocenę efektywności polsko-słowackich patroli w obszarze przygranicznym

Słowaccy funkcjonariusze spotkali się także z dziennikarzami, którzy pytali o zasady ruchu drogowego i kontrole kierowców na Słowacji. Dziennikarze pytali także o sprawę oszusta, który podszywał się pod słowackiego policjanta. O tej sprawie pisaliśmy tutaj.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2007” Komisji Europejskiej – Dyrektoriat Generalny Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

Głównym beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie działająca w partnerstwie z następującymi podmiotami: Komenda Wojewódzka Policji w Preszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie, Komisja ds. Ochrony Porządku Publicznego Urzędu Miasta w Świdniku, Uniwersytet Rzeszowski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

Główne działania:

 • przeprowadzenie szkoleń, warsztatów roboczych oraz spotkań w celu podniesienia kwalifikacji oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi służbami policyjnymi,
 • przeprowadzenie badań, przygotowanie analiz oraz opracowanie broszury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach przygranicznych,
 • realizacja kampanii informacyjno-społecznej na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych.

Główny cel projektu:

 • zapobieganie i walka z przestępczością na obszarze przygranicznym województw rzeszowskiego i preszowskiego szczególnie w zakresie przestępstw finansowych, piractwa, handlu narkotykami i bronią palną, handlu ludźmi oraz terroryzmem radiologicznym i biologicznym.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy polską i słowacką policją oraz partnerami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa regionów przygranicznych,
 • Stworzenie warunków dla szybkiej komunikacji i sprawnego współdziałania jednostek policji po obu stronach granicy, poprzez podniesienie kompetencji kadr policji, wymianę dobrych praktyk, realizację wspólnych ćwiczeń operacyjnych, wypracowanie jednolitych procedur działania,
 • Utworzenie bazy porównawczej dla systemów prawnych i statystyk policyjnych po obu stronach granicy,
 • Podniesienie świadomości społecznej poprzez kampanię informacyjną w zakresie zapobiegania przestępczości.