Spotkanie Informacyjne - Horyzont 2020

Data publikacji: 24.06.2016

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zorganizowali spotkanie informacyjne dla przedstawicieli służb mundurowych, które są zainteresowane bezpośrednim udziałem w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach Programu Horyzont 2020. Spotkanie odbyło się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Szkołę Policji w Pile reprezentowali kom. Adriana Niemczuk-Gorgoń i asp. sztab. Janusz Trzyna.

Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy dotyczącej procedury rejestracji w „Portalu Użytkownika” Komisji Europejskiej i otrzymania numeru identyfikacyjnego PIC. Omówiona została także procedura ustanowienia osoby kontaktowej LEAR oraz jej znaczenie w fazie realizacji europejskich projektów. Podczas spotkania zwrócono uwagę na korzyści wynikające z uczestniczenia w projektach europejskich, do których w szczególności zaliczyć można: realny wpływ na kształtowanie technologii i rozwiązań prawno-organizacyjnych, powstających w ramach projektów, poprzez aktywne uczestnictwo w realizujących je międzynarodowych konsorcjach, budowanie kontaktów i wymiana doświadczeń poprzez możliwość współpracy z przedstawicielami organów ścigania z innych państw (głównie UE) i uzyskanie zewnętrznego dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa z Komisji Europejskiej, które w przypadku służb mundurowych wynosi do 100%.

W spotkaniu, poza reprezentantami Szkoły, udział wzięli przedstawiciele Policji (Komendy Głównej i komend wojewódzkich), Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej (Komendy Głównej oraz oddziałów), Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. W tak szerokim gronie niezwykle ważnym punktem spotkania była dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

autor: Leszek Koźmiński (na podstawie materiałów PPBW, zdjęcia PPBW)