Kilka słów o Zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 21.06.2016

Zarządzenie zostało przygotowane przez zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele Biura Prewencji KGP oraz wybranych jednostek szczebla wojewódzkiego. Uwzględniono w nim oczekiwania zgłaszane przez jednostkami bezpośrednio wykonawcze, bo przecież to policjanci z tych jednostek będą realizować jego postanowienia.

Wpływ na kształt regulacji miały doświadczenia wynikające z blisko 9-letniego okresu obowiązywania poprzednich regulacji, potrzeba dostosowania rozwiązań do obecnych realiów, jak również spostrzeżenia płynące z przeprowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

Instytucja dzielnicowego, obok tworzenia map zagrożeń, odtwarzania wybranych posterunków Policji, jest jednym z trzech głównych elementów służących uspołeczniania działań Policji.

Wprowadzone zmiany mają na celu nadanie właściwej rangi stanowisku dzielnicowego i zadaniom przez niego realizowanym, ukierunkowując je na działania prospołeczne oraz aktywizację podmiotów funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa.

Dzielnicowy powinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, które jest równie istotne, jak predyspozycje osobiste.

Zarządzenie wprowadza szereg nowych rozwiązań, ale modyfikuje i doprecyzowuje dotychczas stosowane. Konstytuuje wykorzystanie nowych kanałów komunikacji w postaci Internetu oraz poczty elektronicznej.

W sposób jednoznaczny reguluje sposób zadaniowania dzielnicowych (który ma swoja wyraźną specyfikę) oraz zapewnienia nadzoru nad przebiegiem służby obchodowej, co jest szczególnie istotne nie tylko dla zapewnienia optymalnego obiegu informacji, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo fizyczne i prawne dzielnicowego, który przecież, co do zasady, pełni służbę samodzielnie.

Zasady dokumentowania poszczególnych czynności z zakresu organizacji i przebiegu służby obchodowej, w tym w eksploatowanych przez Policję systemach informatycznych, zostały dostosowane do rozwiązań wynikających z odrębnych przepisów wprowadzających do użytku te systemy.

Nowością w organizacji pracy dzielnicowego jest opracowywany w cyklach półrocznych Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Rozwiązanie to wprowadzono w celu rzeczywistego uspołecznienia zadań realizowanych przez dzielnicowego. Jest to narzędzie długofalowego oddziaływania na rejon służbowy służące tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa.

Tworząc warunki do właściwej realizacji zadań przez dzielnicowego, przy określaniu katalogu zadań wykluczono z nich możliwość prowadzenia postępowań sprawdzających, przygotowawczych oraz przydzielania do prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia.

W zarządzeniu poszerzono zakres czynności, które nie mogą być zlecane dzielnicowym pełniących służbę na terenach miejskich o realizację doprowadzeń, wynikających z otrzymanych przez jednostkę organizacyjną Policji nakazów, oraz ograniczenia dotyczące wszystkich dzielnicowych w realizacji zadań niezwiązanych ściśle z funkcją dzielnicowego, takich jak: pełnienie służby patrolowej, wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, czynności w ramach pomocy prawnej poprzez uzupełnienie o zadania realizowane w ramach struktur NPP.

Ograniczono również zakres prowadzonej dokumentacji, ukonstytuowano wykorzystywane w Policji systemy informatyczne, jak również wprowadzono możliwość korzystania z elektronicznego obiegu dokumentów.

Zauważyć jednak należy, iż samo zarządzenie jest istotnym, ale tylko jednym z elementów kształtowania nowego modelu funkcjonowania dzielnicowych.

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji bez podejmowania szeregu działań systemowych pozostawiłoby jej zapisy martwymi. Działania te podzielono na pięć obszarów: kadrowy, szkoleniowy, narzędzi komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjny.
 

Źródło: Biuro Prewencji KGP