KWP Radom - Podsumowanie kampanii antydopalaczowej w roku szkolnym 2015/2016

Data publikacji: 10.06.2016

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu podsumowali realizację kampanii antydopalaczowej w roku szkolnym 2015/2016.

Dane i wnioski wynikające z działań podejmowanych przez współpracujące instytucje  przedstawiono podczas konferencji  pn. “Narkotyki, dopalacze - ulegniesz, przepadniesz".

Konferencja naukowa zgromadziła liczne grono przedstawicieli oświaty i samorządowców z subregionu radomskiego. To wiodący partnerzy Policji w przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii i zażywania dopalaczy, w szczególności wśród młodych osób.

Działania ukierunkowane na zmniejszanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych zaprezentowali w trakcie spotkania Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty i insp. Marek Świszcz - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

W swoim wystąpieniu insp. Marek Świszcz podkreślił, że jednym z priorytetów Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu na lata 2016 - 2018 jest szczególna troska o dzieci i młodzież, szczególniew kontekście zjawisk takich jak narkomania i cyberprzemoc.

Policjanci widzą najlepszy efekt inicjatyw profilaktycznych w łączeniu sił i angażowaniu wielu środowisk mających wpływ na życie i wychowanie dzieci i młodzieży. Ponadto dużą wartość mają przeprowadzone w ostatnim czasie badania ankietowe wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To bezpośrednio od młodych osób, na podstawie wyników ankiet, docierają konkretne sygnały dające podstawy do konkretyzowania przyszłych działań.

Dopalacze to niezwykle groźne substancje, realnie zagrażające zdrowiu i życiu. Policjanci koncentrują się na eliminowaniu ich z tzw. rynku, na ograniczaniu ich dostępności. Dane wskazują na wzrost ilości zabezpieczanych tego rodzaju substancji. Do roli podmiotów oświatowych, samorządowych, a nade wszystko rodzin młodych osób, należy edukowanie i informowanie o możliwych zagrożeniach i odpowiednio szybkie reagowanie na obserwowane niepokojące zjawiska.

W trakcie konferencji zaprezentowano między innymi policyjne narzędzie służące do szkoleń prowadzonych dla nauczycieli, wychowawców. To edukacyjna walizka narkotykowa, dzięki której dorośli mogą poszerzyć swoją wiedzę i skuteczniej reagować na potencjalne zagrożenia. Swoje prelekcje mieli także przedstawiciele oświaty i terapii uzależnień narkotykowych.


Źródło: KWP Radom