Zakończenie projektu „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości-międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”

Data publikacji: 27.04.2016

W CBŚP odbyła się konferencja kończąca projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Projekt ten wpisujący się w program operacyjny współpracy w obszarze Schengen i walki z przestępczością zorganizowaną, w tym w przeciwdziałanie handlu ludźmi oraz migracjom grup przestępczych, został zatytułowany „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”.

Celem projektu był wzrost efektywności policjantów w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania kanałów wymiany informacji takich jak SIS II, SIRENE, SIENA, ENFAST. Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie kwalifikacji językowych policjantów między innymi poprzez udział w międzynarodowych konferencjach, z których wszystkie odbyły się w Polsce  i na wzrost poziomu efektywności współpracy krajowej i zagranicznej w realizacji poszukiwań międzynarodowych.  Dodatkowo prowadzone były kursy języka angielskiego.  Projekt ten został opracowany przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Biuro Finansów KGP.

 

W imieniu komendant CBŚP, przybyłych gości powitała podinsp. Beata Trojanowska z Wydziału III CBŚP, która była inicjatorką i współtwórczynią projektu, a także organizatorką konferencji odbywających się w czasie jego realizacji.

 

Następnie głos zabrała komendant CBŚP insp. Renata Skawińska, która dziękowała zebranym za udaną współpracę. Wspomniała o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą otwarcie granic w strefie Schengen ale i o działaniach jakie w odpowiedzi na te zagrożenia podejmuje CBŚP. Przypomniała sukcesy Zarządu III CBŚP, który specjalizuje się w ustaleniach miejsca pobytu i zatrzymaniach osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości:

 

- Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen i postęp techniczny zrewolucjonizowały sposoby i prędkość przemieszczania się, co jest wykorzystywane przez świat przestępczy. W odpowiedzi organy ścigania państw członkowskich UE, nie ustają w staraniach o nowe instrumenty, które wobec granic państwowych, niejednolitych rozwiązań prawnych i różnic językowych usprawniają proces zapobiegania przestępczości transgranicznej – powiedziała insp. Skawińska.

 

Szczególne podziękowania skierowane były do dyrekcji i pracowników Biura Finansów KGP oraz Biura Logistyki Policji KGP. Na koniec Pani komendant wyraziła nadzieję na równie udaną współprace przy realizacji tego typu projektów w przyszłości.

 

Podobne oczekiwania wyraził kolejny prelegent Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW Pan Mariusz Kasprzyk.

 

- Będziemy się starali, żeby środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w znacznie większym stopniu trafiły do naszego resortu a przez to do Policji, dlatego że walka z terroryzmem, walka z zagrożeniami bezpieczeństwa jest w tej chwili absolutnie kluczowa – powiedział Kasprzyk.

 

Chwalił także profesjonalizm, z jakim Policja podchodzi do realizowanych przedsięwzięć i zadeklarował pomoc przy realizacji przyszłych projektów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

 

Źródło: CBŚP