Działania policji w "dzień wagarowicza"

Data publikacji: 21.03.2016

W pierwszy dzień wiosny policjanci skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. Policjanci będą również kontrolować miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo palą papierosy.

21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zgodnie z tradycją jest obchodzony przez młodzież szkolną jako „dzień wagarowicza”. W tym dniu uczniowie często bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszczają teren szkoły lub spotykają się po lekcjach. Niektórzy z nich spożywają alkohol, palą papierosy, używają słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dopuszczają się wybryków chuligańskich. Niejednokrotnie sami stają się ofiarami przestępstw. Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci będą tego dnia prowadzić działania zmierzające m.in. do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem.

Jak będziemy działać?

Nasze działania skupimy przede wszystkim na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości i stwierdzenia łamania przepisów, będziemy podejmować stosowne czynności w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Policjanci kontrolować będą również miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, palących papierosy. Policjanci stanowczo reagować będą na agresywne zachowania, próby wandalizmu, zachowania, których ofiarami mogą być młodzi ludzie.

APELUJEMY do sprzedawców!!!

Tego dnia Wasze lokale odwiedzi zapewne wielu młodych ludzi, którzy będą chcieli kupić alkohol. Zanim sprzedacie go małoletniemu, pamiętajcie, że alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Jest przyczyną poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji.

Dlatego nie sprzedawajcie i nie podawajcie żadnego alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

Aby nie stać się sprawcą przestępstwa, żądajcie od kupującego dokumentu, który potwierdzi jego wiek. Takie prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi, że w przypadku wątpliwości, co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem (art. 43 cyt. ustawy). Sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać sprzedawcę wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Ponadto niezależnie od postępowania karnego prowadzone jest postępowanie administracyjne w kierunku cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie
z art. 18 ust.10 pkt.1 lit.a) cyt. ustawy).

Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększały – aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

 

 

Źródło: warminsko-mazurska.policja.gov.pl