Rekomendacje KPRM: Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich

Data publikacji: 05.01.2016

Składanie skarg, wniosków i petycji do organów władzy publicznej jest jednym z podstawowych praw obywatela. Sposób reakcji urzędu na taką korespondencję świadczy o sprawnie funkcjonującej administracji i buduje zaufanie społeczne do instytucji publicznych. Publikujemy rekomendacje opracowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Umiejętność właściwego odpowiadania na sygnały kierowane przez obywateli to nieodzowny element systemu świadczenia wysokiej jakości usług publicznych. Wszelkiego rodzaju pisma składane do urzędów i instytucji publicznych  stanowią bowiem kluczowy kanał komunikacji obywatela z urzędem. Opisane w nich trudności i problemy, ale także wnioski i sugestie dotyczące funkcjonowania administracji publicznej, powinny być ważnym punktem odniesienia przy planowaniu reform, czy modyfikacji standaryzacji procedur.

Adresatami opracowania są kierownicy jednostekdyrektorzy generalni urzędów administracji rządowej. Dokument ten będzie również służyć dyrektorom komórek organizacyjnych, których zadaniem jest koordynacja procesu rozpatrywania sygnałów obywatelskich oraz dyrektorom innych komórek zaangażowanych w ten proces. Powinien on też zostać upowszechniony wśród wszystkich członków korpusu służby cywilnej.

Opracowanie składa się z sześciu modułów. W pierwszym z nich zaprezentowano pożądane cechy procesu komunikacji z obywatelem. W następnym przedstawiono praktyczne aspekty odpowiadania na sygnały obywatelskie oraz katalog działań, których należy unikać. Trzeci moduł zawiera informacje o organizacji procesu rozpatrywania sygnałów. Dwa kolejne moduły służą podsumowaniu obowiązków i odpowiedzialności urzędników zaangażowanych w rozpatrywanie sygnałów, a także ocenie procesu.  W celu wsparcia działań dyrektorów generalnych opracowano przykładową listę sprawdzającą. Jej wykorzystywanie powinno przyczynić się do dokonania skoordynowanej oceny procesu rozpatrywania sygnałów w administracji rządowej. Podsumowanie opracowania stanowią rekomendacje, które zostały przygotowane na podstawie dobrych praktyk wprowadzonych w administracji rządowej.

Zachęcamy do lektury!

Pliki do pobrania