Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Data publikacji: 28.12.2015

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

O potrzebie zbudowania w Polsce nowych elementów systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości seksualnej, zwłaszcza skierowanej przeciwko dzieciom i młodzieży dyskusja trwa od wielu lat. Projektowana ustawa wprowadza nowe, dotychczas nieistniejące środki ochrony społeczeństwa przed przestępczością seksualną, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich. Zakres przedmiotowy ustawy określa ogólnie i w formie deklaracji celów jej art. 1.

Zdefiniowanie zakresu przestępczości wymagającej szczególnej interwencji instytucjonalnej został określony w art. 2. W myśl tego przepisu „przestępczość na tle seksualnym” obejmuje przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymienione w Rozdziale XXV Kodeksu karnego z przestępstw określonych art. 204 § 1 i 2 Kodeksu karnego oraz przestępstw określonych w art. 202 § 1 lub art. 203 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.

Takie a nie inne zdefiniowanie w ustawie pojęcia „przestępczości seksualnej” podyktowane zostało faktem, że ustawa ma służyć ochronie obywateli przed sprawcami szczególnie dotkliwych - z uwagi na sposób działania sprawcy, młody wiek pokrzywdzonych lub ich nieporadność - przestępstw seksualnych. W tym katalogu nie mieszczą się zaś sprawcy przestępstw z art. 204 § 1 i 2 Kodeksu karnego oraz przestępstw określonych w art. 202 § 1 lub art. 203 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.

Określone w art. 3 instrumenty tworzonego systemu obejmują:

  1. rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym,
  2. obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;
  3. określenie miejsc szczególnego zagrożenia i zasad ich monitoringu oraz obowiązki organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego (policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym), które regulują odrębne przepisy.

W celu doprowadzenia do odczuwalnych dla społeczeństwa zmian w zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym, w tym: zmniejszenia liczby zagrożeń, ograniczenia tego rodzaju przestępczości, poprawy poczucia bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych, obniżenia poziomu subiektywnego poczucia lęku, a także zmniejszenia niebezpieczeństwa wiktymizacji, w art. 24 projektu przewidziano utworzenie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, zawierającej aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego. Obowiązek prowadzenia mapy zagrożeń proponuje się nałożyć na Policję. Mapa zagrożeń byłaby udostępniana do wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

Pliki do pobrania