Komendant-Rektor WSPol. doktorem habilitowanym

Data publikacji: 01.12.2015

27 listopada br. Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie insp. dr. Piotrowi Bogdalskiemu, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr Piotr Bogdalski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991-1993 pracował w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie. W latach 2001-2005 był pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Praw Człowieka. Od 1993 roku związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Pełnił w niej służbę na wykonawczych i kierowniczych stanowiskach dydaktycznych. Od 2006 roku sprawował funkcję zastępcy komendanta-prorektora właściwego do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego. W marcu 2012 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2000 roku uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.