MZ ws. badania nietrzeźwych kierowców

Data publikacji: 24.11.2015

Kwestię przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, która w przypadku warunków i sposobu ich wykonywania odwołuje się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jej przepisami warunkiem niezbędnym przeprowadzenia badania jest podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu. W ocenie RPO nie jest więc możliwe stosowanie tych przepisów w odniesieniu do przeprowadzania prewencyjnych badań. Istniejące wątpliwości dotyczą sposobu, w jaki funkcjonariusze Policji powinni prowadzić takie badania i je dokumentować. Ponadto nie jest jasne, czy wobec braku wyraźnej regulacji są w ogóle uprawnieni do ich wykonywania.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO, Minister Zdrowia poinformował, że w pełni podziela stanowisko rzecznika. Wskazał, że regulacje w zakresie nadania Policji uprawnień żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, jako dotykające fundamentalnych, konstytucyjnie strzeżonych, praw i obowiązków organów i obywateli, muszą być precyzyjnie uregulowane. Co więcej muszą być one określone w akcie ustawowym i nie mogą być materią aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie. Minister zgodził się również z postulatem rzecznika odrębnego uregulowania kwestii badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie.

Jednocześnie Minister wyjaśnił, że wydłużenie procesu legislacyjnego mającego na celu uregulowanie tych zagadnień spowodowane jest zastrzeżeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym Policji, dotyczącymi określenia wymagań dla analizatorów wydechu. Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia został powołany w Ministerstwie Gospodarki roboczy zespół ds. analizatorów wydechu. Zgodnie z jego ustaleniami, Ministerstwo Zdrowia kontynuuje prace nad wydaniem rozporządzenia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, zgodnie z upoważnieniem, tj. nie uwzględniając zgłaszanych uwag odnoszących się do określenia wymogów technicznych analizatorów wydechu.

Rozporządzenie, po przeprowadzeniu ponownych uzgodnień międzyresortowych, zostało skierowane do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: rpo.gov.pl

Czytaj także: Wystąpienie RPO w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję

Pliki do pobrania