Nowe przepisy w sprawie prowadzenia dochodzeń

Data publikacji: 12.11.2015

12 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. 2015 poz. 1725).

W myśl nowych przepisów dochodzenie, obok Policji, prowadzić mogą:

  • Inspekcja Handlowa (i jej organy) w sprawach o ujawnione w czasie przeprowadzania kontroli przestępstwa polegające na sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
  • urzędy skarbowe, a w sprawach kontroli skarbowej – inspektorzy kontroli skarbowej za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych czy niesporządzenie sprawozdań finansowych,
  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach o uporczywe używanie bez wymaganego pozwolenia urządzeń radiowych czy nadawczych.

Uprawnieni do prowadzenia dochodzeń mogą również wnosić i popierać oskarżenie przed sądem pierwszej instancji.

Pliki do pobrania