Podsumowanie projektu The Power of Synergy…

Data publikacji: 12.11.2015

Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji, dotyczyła zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Konferencja została przeprowadzona w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich, był realizowany przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu od przeszło roku i obejmował cykl szkoleń i warsztatów dla funkcjonariuszy wskazanych służb.

Konferencja, która odbyła się w dniach 4-6 listopada br. w Zakopanem, była okazją do rozważenia aktualnych oraz prognozowanych zagrożeń płynących  ze strony świata przestępczego. Była to również okazja do ukazania szerokich możliwości współpracy między podmiotami zwalczającymi przestępczość transgraniczną i zorganizowaną w Polsce.

Współpracujące w ramach projektu służby, mimo odmiennego charakteru, łączy wspólny cel, jakim jest wykrywanie oraz eliminowanie zjawisk przestępczych. Płaszczyzna ta stanowi podstawę do dyskusji związanej m.in. z: potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państw stowarzyszonych w strefie Schengen, przy jednoczesnym zachowaniu skutecznego sposobu fizycznego zatrzymania sprawcy przestępstwa oraz aktualną problematyką wspólnego prowadzenia działań specjalnych, których realizacja wymaga szczególnych umiejętności. Poruszony został m.in. temat skutecznego zapobiegania oraz zwalczania zjawisk przestępczych, poprzez efektywne wykorzystywanie dostępnych informacji, w tym danych związanych z przemieszczaniem się osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W ramach dwóch grup tematycznych (działania specjalne- realizacyjne oraz operacyjno-śledcze) omawiano zagadnienia właściwe dla poszczególnych obszarów panelowych. Obok zaplanowanych wykładów przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych (w tym z Austrii, Wielkiej Brytanii i Łotwy), wybrani uczestnicy – przedstawiciele poszczególnych instytucji – występowali w roli prelegentów prowadzących poszczególne panele tematyczne. Konferencja stworzyła możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, know-how w zakresie multidyscyplinarnego podejścia do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Źródło: www.msw.gov.pl