OSR ex-post ustawy o służbie cywilnej

Data publikacji: 05.11.2015

Zespół ds. Programowania Prac Rządu zalecił Szefowi Służby Cywilnej przeprowadzenie oceny skutków regulacji ex-post ustawy o służbie cywilnej i analizę różnorodnych aspektów funkcjonowania służby cywilnej od chwili wejścia przepisów w życie (24 marca 2009 r.). 14 października br. zespół przyjął przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej dokument.

OSR ex-post ustawy o służbie cywilnej to przyczynek do szerokiej dyskusji wśród interesariuszy systemu służby cywilnej na temat efektów działania ustawy oraz koniecznych, przyszłych zmian w systemie  służby cywilnej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

W najbliższym czasie Szef Służby Cywilnej planuje spotkania z reprezentatywnymi związkami zawodowymi zasiadającymi w Radzie Dialogu Społecznego, partnerami społecznymi aktywnymi w służbie cywilnej, a także dyrektorami generalnymi urzędów. Spotkania takie będą okazją do wysłuchania opinii przedstawicieli pracowników i pracodawców w służbie cywilnej. Jesteśmy także otwarci na indywidualne głosy członków korpusu służby cywilnej i ekspertów zainteresowanych doskonaleniem służby cywilnej w Polsce.

Informacje uzupełniające

Zawarte w OSR ex-post rekomendacje dalszych działań obejmują 18 obszarów:

 1. zakres podmiotowy ustawy,
 2. kompetencje Szefa Służby Cywilnej,
 3. obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej,
 4. nabory na pozostałe stanowiska w służbie cywilnej,
 5. zatrudnianie w służbie cywilnej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 6. strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
 7. programy zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach,
 8. pierwsze zatrudnienie w służbie cywilnej,
 9. oceny okresowe członków korpusu służby cywilnej,
 10. indywidualne programy rozwoju zawodowego (IPRZ),
 11. mianowania w służbie cywilnej,
 12. prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej,
 13. stosunek pracy członków korpusu służby cywilnej,
 14. system szkoleń w służbie cywilnej,
 15. system wynagrodzeń w służbie cywilnej,
 16. finansowanie służby cywilnej,
 17. czas pracy,
 18. odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej.

Ramy prawne i zakres dokumentu

Ramy prawne przygotowania OSR ex-post określa Regulamin Prac Rady Ministrów. Zgodnie z formularzem, którego wzór Szef KPRM zamieszcza na BIP KPRM, ocena funkcjonowania ustawy zawiera:

 • zakres przedmiotowy ustawy,
 • podmioty, na które oddziałuje ustawa,
 • celowość wprowadzenia ustawy – zakładane cele i stopień ich realizacji,
 • planowane środki realizacji celów ustawy oraz ocenę ich funkcjonowania,
 • zakładane i faktyczne koszty i korzyści związane z funkcjonowaniem ustawy,
 • przyczyny różnic między założonymi a osiągniętymi rezultatami (koszty, korzyści, wartości mierników),
 • ocenę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy,
 • opinie zgłaszane w związku z funkcjonowaniem ustawy,
 • pozostałe wnioski wynikające z dotychczasowego funkcjonowania ustawy,
 • rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Pliki do pobrania