Pierwsze europejskie warsztaty szefów służb policyjnych UE

Data publikacji: 18.09.2015

W dniach 14-16 września br. w siedzibie Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) w Budapeszcie odbyły się po raz pierwszy warsztaty dla szefów policji. W ramach tego pilotażowego projektu udało się stworzyć platformę do dyskusji i wymiany dobrych praktyk w zakresie nowych wyzwań dla bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w tym również w odniesieniu do przyszłej agendy działań policyjnych na obszarze UE.

Polska delegacja w składzie: zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski oraz zastępca dyrektora BMWP KGP podinsp. Irmina Gołębiewska wzięła udział w panelach dyskusyjnych poświęconych bieżącemu zaangażowaniu policji państw członkowskich UE w zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości. W trakcie panelu uczestnicy skoncentrowali się na omówieniu zagrożeń i sposobów ich neutralizacji w sferach wskazanych jako priorytetowe w Europejskiej Agendzie Bezpieczeństwa, to jest w zakresie zwalczania terroryzmu i radykalizacji, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestepczości.

W trakcie specjalnego panelu, poświęconego problemom zwalczania terroryzmu,  uczestnicy zwrócili uwagę na możliwości, jakie daje pozbawienie organizacji terrorystycznych finansowania i ograniczenie możliwości rekrutacji nowych członków wśród  młodzieży.

Oprócz dyskusji uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z wynikami  analiz opracowywanych  przez  agencje UE: Europol i Frontex, a także przez Interpol.

Wnioski ze spotkania wykorzystane podczas przygotowywanego przez Europol posiedzenia szefów policji Unii Europejskiej będą również stanowiły wkład do programu roboczego CEPOL na najbliższe lata.