Rozpatrywanie petycji w Policji

Data publikacji: 03.09.2015

6 września br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która wprowadza nowy tryb realizacji petycji.

Dotychczasowe zasady rozpatrywania petycji określone były w art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiotem petycji może być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

Petycje składa się do organu władzy publicznej. Żądanie petycji musi być skierowane do adresatów, którzy posiadają kompetencje w danej sprawie.

W Policji organami tymi są:

  • Komendant Główny Policji,
  • komendanci wojewódzcy/Komendant Stołeczny Policji,
  • komendanci powiatowi/miejscy/rejonowi.

 

Zgodnie z ustawą autorem petycji może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną oraz grupa tych podmiotów. Do właściwych organów w Policji petycję może skierować np.: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje. Petycję można skierować w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Informacje o petycjach szukaj na stronie: www.petycje.edu.pl

 

Pytania i konsultacje w Komendzie Głównej Policji petycje@policja.gov.pl.