Pamiętaj: zgłoś wypadek!

Data publikacji: 19.08.2015

Wydział Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głównego Policji przypomina policjantom i pracownikom Policji o konieczności zgłaszania wypadków w służbie/pracy oraz w drodze do pracy/służby lub z pracy/służby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusz/pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku swojego przełożonego, natomiast przełożony funkcjonariusza/pracownika jest zobowiązany zorganizować pierwszą pomoc, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz zawiadomić pisemnie o zajściu kierownika komórki właściwej w sprawach bhpi.

Obowiązek zgłoszenia wypadku w służbie/pracy ma również każdy funkcjonariusz/pracownik, który zauważył takie zdarzenie na terenie jednostki. Jednocześnie należy pamiętać, że funkcjonariusz/pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku w pracy/służbie lub w drodze do pracy/służby lub z pracy/służby, na podstawie dokumentacji sporządzonej w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku - zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., nr 105 poz. 870)
  • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. )