MSW zleci badanie dotyczące poziomu ewentualnej agresji w Policji

Data publikacji: 04.08.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleci opracowanie koncepcji i realizację kompleksowego badania dotyczącego ewentualnego problemu występowania w Policji agresji skierowanej przeciwko osobom spoza formacji. Policjanci na co dzień mają do czynienia z ludzkimi tragediami i stykają się z przestępcami często krzywdzącymi najsłabszych. Takie sytuacje sprawiają, że służba w Policji nieodłącznie związana jest ze stresem i różnymi reakcjami z nim związanymi.

MSW zależy, aby policjanci przestrzegali wysokich standardów ochrony praw człowieka. Dlatego w resorcie powstała „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”. Przeprowadzenie kompleksowego badania na temat problemu ewentualnej agresji w Policji jest jednym z punktów przyjętej Strategii.

Ze względu na swoją specyfikę służba w Policji związana jest ze stresem. Natomiast różne stanowiska w Policji związane są z różnym poziomem stresu. W związku z tym stanowiska w Policji mogą generować różny poziom ewentualnej agresji. Zwykła analiza statystyczna niewłaściwych zachowań nie pozwala na wcześniejszą identyfikację problemu i zapobieganie niezgodnym z prawem agresywnym zachowaniom.

Rocznie Policja podejmuje około miliona interwencji. W zdecydowanej większości wzorowo, a zachowania niewłaściwe m.in. z użyciem przemocy wobec obywatela zdarzają się sporadycznie.

Wyeliminowanie niewłaściwych zachowań wymaga specjalistycznej wiedzy. I właśnie temu ma służyć zlecone przez MSW badanie. Uzyskanie wiedzy o skali zjawiska, jego charakterystyce, jak i przyczynach będzie cennym materiałem przy opracowywaniu działań nakierowanych na przeciwdziałanie agresji w Policji.

W ramach badania zostanie opracowana charakterystyka zjawiska z określeniem rodzajów i przyczyn ewentualnej agresji oraz zmian, jakim podlega podczas służby w Policji. Podczas badania oszacowana zostanie skala zjawiska agresji, które ma miejsce w formacji oraz zostaną określone grupy ryzyka.

Wykonawca badania przygotuje również narzędzie służące do określania poziomu ewentualnej agresji wśród policjantów. Będzie ono przeznaczone do stosowania w przyszłości przez samą Policję.

Przeprowadzone badanie pozwoli lepiej zrozumieć, jakie sytuacje i problemy związane ze służbą prowadzą do nieprofesjonalnych zachowań funkcjonariuszy. Wykonawca projektu na podstawie wyników badań opracuje rekomendacje działań, które będą miały na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań wśród policjantów. Wyniki badania i rekomendacje będą gotowe do końca roku.

Wykonawca projektu badawczego zostanie wyłoniony w drodze zamówienia, którego szczegóły zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MSW.

Źródło: msw.gov.pl