Forum Dialogu Społecznego rozpoczęte

Data publikacji: 07.07.2015

6 lipca br. odbyło się pierwsze, zainicjowane bezpośrednio przez minister Teresę Piotrowską, Forum Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięły udział związki zawodowe służb mundurowych i pracowników cywilnych MSW i MS (Służba Więzienna), a także kierownictwo MSW i MS oraz komendanci Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

- Mam nadzieję, że Forum Dialogu Społecznego będzie miejscem systematycznego i szerokiego dialogu społecznego w zakresie tematów i kwestii, które nas dotyczą – podkreśliła na spotkaniu minister spraw wewnętrznych. - Mam nadzieję na otwartą dyskusję i dobrą współpracę – dodała.

Przyjęty podczas spotkania regulamin określa szczegółowo tryb pracy oraz organizację wewnętrzną Forum Dialogu Społecznego. Ustalono, że spotkania Forum będą się odbywać raz na kwartał. Na wniosek strony związkowej proponowany porządek obrad został rozszerzony o podwyżkę płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji.

Część formułowanych dotąd postulatów służb mundurowych podczas wcześniejszych spotkań z szefową MSW, udało się już zrealizować. Wśród nich jest, omawiana także podczas spotkania Forum, zmiana zasad naliczania dodatku stażowego i wypłata tego dodatku służbom. Dodatki za wysługę lat zostały wypłacone policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR. W przypadku PSP wypłata dodatku stażowego wymagała nowelizacji ustawy o PSP. Po złożeniu podpisu przez Prezydenta RP, dodatki te zostaną strażakom natychmiast wypłacone.

W poszczególnych formacjach dodatki stażowe otrzymało:

 • łącznie 23 tys. 670 policjantów, na kwotę w sumie ok. 21 mln zł rocznie;
 • łącznie 2 tys. 080 strażników granicznych, na kwotę w sumie 1 mln 700 tys. zł rocznie;
 • łącznie 648 funkcjonariuszy BOR, na kwotę 300 tys. zł rocznie;
 • w PSP zakładamy, że obejmą one ok. 8 tys. 700 strażaków, na kwotę 8 mln 300 tys. zł rocznie.

Podczas spotkania w MSW podjęto także kwestię wypłaty dodatkowych środków pracownikom cywilnym służb. Po 145 zł otrzymało w sumie 29 tys. 390 pracowników cywilnych wszystkich formacji mundurowych podległych MSW. W poszczególnych służbach dodatkowe 145 zł do pensji otrzymało:

 • 24 tys. 124 pracowników cywilnych Policji;
 • 1 tys. 668 pracowników cywilnych PSP;
 • 3 tys. 316 pracowników cywilnych w SG;
 • i 282 pracowników cywilnych BOR.

Podwyżki od 2016 r.

MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Szczegóły dotyczące wysokości tych kwot zostaną przedstawione w najbliższym czasie, do ok. 3 tygodni. MSW poinformuje o wynikach tych rozmów komendantów Policji, SG, PSP i szefa BOR oraz przedstawicieli związków zawodowych. Obecnie trwają ostatnie rozmowy w tej sprawie prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Ministrem Finansów. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zaplanowano kwotę ok. 2 mld zł z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

Kierownictwo Ministerstwa zapewniło uczestników Forum, że wolą MSW jest także kontynuacja programu modernizacji służb w kolejnych latach. - Będziemy starali się sukcesywnie modernizować służby mundurowe i zapewniam, że takie inwestycje w kolejnych latach będą kontynuowane – podkreśliła minister Teresa Piotrowska.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie związane z potrzebą opracowania i wdrożenia programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku formacji mundurowych.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych przedstawili tematy, które będą analizowane w ramach grup roboczych, powołanych przy Forum Dialogu Społecznego. Zdecydowano o powołaniu 5 grup roboczych:

 1. ds. wypracowania zasad wypłaty należności za ubezpieczenia społeczne byłym funkcjonariuszom bez uprawnień emerytalnych,
 2. ds. wizerunku Policji,
 3. ds. podsumowania działania ustawy L-4,
 4. ds. nadgodzin w służbach mundurowych,
 5. ds. statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach, a wykonujących takie same zadania jak mundurowi.

W spotkaniu Forum Dialogu Społecznego wzięło udział kierownictwo MSW, w tym sekretarze stanu Piotr Stachańczyk i Grzegorz Karpiński oraz Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu i MS: Wojciech Hajduk, podsekretarz stanu. Obecni byli komendanci wszystkich służb mundurowych MSW: Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR. W obradach Forum brali udział przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i pracowników cywilnych: Policji, PSP, SG i BOR. Obecni byli przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy: NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związku Zawodowego Strażaków „Florian" i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność", NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Pracowników cywilnych resortu reprezentowali przedstawiciele: NSZZ Pracowników Policji, Związku Zawodowego Pracowników Policji – Komisja Krajowa w Katowicach, Niezależnego Związku Zawodowego Policji w Katowicach, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Cywilnych Policji i Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA.

 

***

Czym się zajmuje Forum?

Forum Dialogu Społecznego służy m.in. rozwiązywaniu społecznych kwestii dotyczących służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu.

Głównym zadaniem Forum jest prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. W trakcie spotkań omawiane są np. kwestie rozwiązań prawnych, czy aspekty społeczne i ekonomiczne pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

 

Źródło: msw.gov.pl