Nowa odznaka w Policji

Data publikacji: 06.07.2015

18 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

W myśl nowych przepisów katalog przyznawanych w Policji wyróżnień rozszerza się o odznakę „Skoczka Spadochronowego Policji". Inicjatorem wprowadzenia zmian było Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Nowa odznaka ma na celu potwierdzenie specjalnych kwalifikacji policjanta, jak również poświadczenie umiejętności nabytych podczas specjalistycznych szkoleń prowadzonych w Policji dla tej grupy policjantów.

Odznaka, „Skoczka Spadochronowego Policji" będzie nadawana policjantowi, który ukończył szkolenie spadochronowe na określonym poziomie w jednostce organizacyjnej Policji, prowadzącej szkolenie spadochronowe. Odznakę będzie nadawał rozkazem Komendant Główny Policji na wniosek kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie szkolenia spadochronowego.

Odznaka „Skoczka Spadochronowego Policji" będzie trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
Odznakę określonego stopnia nadaje się:

  1. brązową – po ukończeniu szkolenia podstawowego antyterrorystycznego i uzyskaniu tytułu „Skoczka Spadochronowego Policji",
  2. srebrną – po uzyskaniu „Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego Policji",
  3. złotą – po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego Policji.

Zgodnie z nowymi przepisami zmienia się również wzór wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony Policjant".