Oferta wizyt studyjnych za granicą

Data publikacji: 10.09.2015

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej uruchamia pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniu krótkich wizyt studyjnych (do 10 dni) w jednostkach administracji zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 października do 16 listopada 2015 r.

Osoba, która chciałaby wziąć udział w programie Argonauci i zostać uczestnikiem wizyty studyjnej musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi być obywatelem polskim jest zatrudnionym w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od przynajmniej dwóch lat do dnia złożenia formularza aplikacyjnego i zatrudnionym (na podstawie umowy o pracę lub mianowania; na czas nieokreślony) w urzędzie administracji publicznej (instytucji wysyłającej);
 • musi posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub innego wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie B2 (w mowie i w piśmie); w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość Krajowa Szkoła Administracji Publicznej dokona weryfikacji znajomości języka obcego;
 • musi przedstawić pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w administracji publicznej przez przynajmniej jeden rok od momentu powrotu z mobilności;
 • posiada zgodę kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd i przedstawi w procesie aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej
 • musi przedstawić w następstwie mobilności raport z wyjazdu wraz z przedstawieniem możliwości wykorzystania w praktyce i wprowadzenia w instytucji wysyłającej rozwiązań, z którymi uczestnik zapoznał się podczas mobilności .

Przykładowa lista dziedzin, w których możliwa jest realizacja wizyt:

 1. Ekonomia, finanse, polityka fiskalna i rozwój przedsiębiorstw
 2. Kultura
 3. Nauka, edukacja, młodzież i badania
 4. Nowe technologie i cyfryzacja
 5. Rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo
 6. Rozwój regionalny
 7. Sądownictwo, obronność i policja
 8. Sprawy społeczne i zdrowie
 9. Środowisko naturalne, planowanie przestrzenne i energia
 10. Współpraca urzędu z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi
 11. Zarządzanie instytucją publiczną
 12. Zatrudnienie i rynek pracy
 13. Inne

Do udziału w projekcie przystąpić może każdy pracownik administracji publicznej, przy czym priorytetowo, podczas oceny wniosków, traktowane będą projekty osób spoza Warszawy.

Szczegółowe wymagania określono w przewodniku dostępnym w załączniku.

Pliki do pobrania