Opieka nad dzieckiem do lat 8

Data publikacji: 03.06.2015

Nasza czytelniczka zwróciła się z pytaniem dotyczącym przepisów regulujących czas służby policjanta opiekującego się dzieckiem do lat 8. Publikujemy odpowiedź w tej sprawie.

Kwestie związane z czasem służby policjanta zostały w sposób kompleksowy uregulowane w art. 33 ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U. nr 131, poz. 1471, z późn. zm.).

Regulacją przyznającą w zakresie czasu służby szczególną ochronę policjantom - rodzicom (opiekunom) dziecka do lat 8 jest przepis § 16 ust. 2 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej nie może być pełniona, bez ich zgody, przez policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki oraz policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun.

Podkreślenia przy tym wymaga, że stosunek służbowy policjanta nie jest stosunkiem pracy, a funkcjonariusze Policji nie są pracownikami w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. W konsekwencji przepisy prawa pracy mają zastosowanie do policjantów tylko w takim zakresie, na jaki pozwala ustawa o Policji (np. art. 79) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Skoro zatem przepisy pragmatyki służbowej w sposób kompleksowy regulują kwestie związane z czasem służby policjantów i nie odsyłają w tym zakresie do regulacji pracowniczych, to funkcjonariusze Policji nie mogą skutecznie powoływać się w omawianych sprawach na przepisy prawa pracy. Innymi słowy, w omawianej kwestii do policjantów ma zastosowanie wyłącznie cytowany przepis § 16 rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.