Zmiany w składzie zespołu „Kobiety w Służbach Mundurowych”

Data publikacji: 14.05.2015

7 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się szóste posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych". Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na wrzesień.

W spotkaniu uczestniczyły: pełnomocnik rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW Monika Sapieżyńska, przedstawicielki Policji, wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celnej.


W związku z zakończeniem służby kmdr Bożeny Szubińskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz upływem kadencji na stanowisku przewodniczącej Rady ds. Kobiet w Służbach Zbrojnych RP prof. Małgorzata Fuszara powołała na stanowisko przewodniczącej zespołu „Kobiety w Służbach Mundurowych" płk Annę Osowską-Rembecką, dyrektor okręgową Służby Więziennej w Warszawie. Zgodnie z decyzją zespołu zastępcą przewodniczącej została insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, natomiast na stanowisko sekretarza zespołu została powołana mł. chor. Daria Trela, zastępca rzecznika prasowego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.


Podczas posiedzenia serdeczne podziękowania za przewodniczenie zespołowi oraz dotychczasowe zaangażowanie w krzewienie zasad równości i niedyskryminacji zostały złożone poprzedniej przewodniczącej kmdr Bożenie Szubińskiej, która otrzymała honorowe członkostwo w zespole.

W trakcie posiedzenia zespołu podsumowana została jego roczna działalność. Płk Anna Osowska-Rembecka akcentowała, że praca na rzecz innych kobiet jest wyróżnieniem i jednocześnie dużą odpowiedzialnością. Szczególne znaczenie ma prokobieca działalność w służbach mundurowych, w strukturze których patriarchalna kultura organizacji powoduje umniejszanie roli i autorytetu kobiet. Sukcesem kobiet w mundurach jest wypracowanie i utworzenie wspólnej platformy działań, jaką jest zespół opiniodawczo-doradczy „Kobiety w Służbach Mundurowych“.

Członkinie zespołu pracują nad różnymi obszarami związanymi z służbą kobiet w poszczególnych formacjach mundurowych. Zajmują się uregulowaniami prawnymi pod kątem niwelacji nierówności i dyskryminacji kobiet, aktywnie uczestniczą w kampanii „Biała wstążka”, poruszają zagadnienia związane z zasadami rekrutacji kobiet do formacji militarnych, możliwościami awansu. Ponadto uczestniczą w konferencjach naukowych i kampaniach społecznych, w trakcie których promują i pokazują rolę oraz znaczenie kobiet w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa. Zespół podejmuje również wyważony i merytoryczny dialog z szefami służb mundurowych w zakresie szeroko rozumianej służby kobiet oraz podniesienia jej prestiżu.


W trakcie posiedzenia przedstawicielki poszczególnych służb przedstawiły rozwiązania i procedury dotyczące przeciwdziałaniu molestowaniu, mobbingowi i dyskryminacji w formacjach mundurowych. Wymiana poglądów i doświadczeń poszczególnych służb pozwoliła na nawiązanie współpracy oraz wzmocnienie działań w tej dziedzinie. Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na wrzesień 2015 roku.

fot. sw.gov.pl