Spotkanie szefów służb kryminalnych

Data publikacji: 11.05.2015

W dniach 6-8 maja br. w Druskiennikach odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu ISEC 2012 „Współpraca transgraniczna. Wdrażanie modelowych rozwiązań”.

Podstawowym tematem spotkania, w którym oprócz kierownictwa służb kryminalnych państw – uczestników projektu (Estonii, Litwy, Łotwy i Polski) wzięli udział przedstawiciele policji Finlandii i Szwecji, była wymiana doświadczeń związanych z uproszczeniem i automatyzacją procedur stosowanych przez policję na miejscu zdarzenia.

Punktem wyjścia do dyskusji był przedstawiony przez gospodarzy spotkania dokument, łączący w sobie protokoły ustnego zawiadomienia o przestępstwie, oględzin miejsca zdarzenia i przesłuchania świadka. Dwustronicowy formularz, z bardzo skróconą stroną opisową byłby wypełniany przez policjantów służby patrolowo-interwencyjnej w przypadku stwierdzenia przestępstwa o nieznacznej szkodliwości społecznej i małej wartości utraconego czy zniszczonego mienia, zwłaszcza kiedy nie zostały ujawnione ślady wymagające zabezpieczenia przez technika kryminalistyki.

Polska delegacja w składzie: Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igor Parfieniuk, Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Mariusz Wiatr i radca Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Dariusz Drzał zaprezentowała polskie doświadczenia w zakresie prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem najnowszych metod, między innymi wizualizacji 3D.

Policjanci z Finlandii i Szwecji przedstawili kilkuletnie doświadczenia z pełną digitalizacją dokumentów procesowych, zarówno sporządzanych na miejscu zdarzenia jak i w jednostkach policji. W przypadku Szwecji udało się całkowicie wyeliminować dokumenty papierowe i opracować sprawny i bezpieczny system tworzenia, przechowywania i przesyłu dokumentów pomiędzy policją, prokuraturą i sądami.

Spotkanie było ponadto okazją do wymiany informacji dotyczących taktyki zwalczania najgroźniejszej, zorganizowanej przestępczości międzynarodowej. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że jedynie aktywne i ukierunkowane pozyskiwanie informacji, niezwłoczna i sprawna jej analiza oraz wymiana, zwłaszcza w wymiarze regionalnym będzie skuteczne i efektywne.