Powstał zespół ds. Schengen

Data publikacji: 30.03.2015

W MSW powołano zespół opiniodawczo - doradczy do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego. Oprócz przedstawicieli ministerstwa w jego skład wejdą też reprezentanci Policji i Straży Granicznej.

Na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 2015 r. powołano zespół, do którego zadań należy m.in. zapewnienie wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, a także ministrowi spraw wewnętrznych. Jego przewodniczącym został Grzegorz Karpiński, który jednocześnie pełni funkcję wyżej wspomnianego pełnomocnika.

Członkami zespołu są osoby z poszczególnych departamentów MSW, a także m.in. przedstawiciele KGP (przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego - biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z administrowaniem danymi, przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego - biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z utworzeniem, uruchomieniem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych i zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także przedstawiciel biura SIRENE Komendy Głównej Policji).

Zobacz treść zarządzenia.